Pages - Kopiere eller dublere objekter

background image

Kopiere eller dublere objekter

Den teknik, du bruger til kopiering af et objekt, afhænger af, hvor du vil anbringe
kopien. Hvis kopien skal anbringes langt fra originalen eller i et andet dokument, er
det normalt nemmest at kopiere og sætte ind. Når du arbejder med et flydende objekt
på en side, og kopien skal anbringes i nærheden af originalen, er det normalt lettest at
dublere.

Du kopierer objekter på følgende måder:
Du kopierer og indsætter et flydende eller integreret objekt ved at vælge det og vælge

m

Rediger > Kopier. Klik på det sted, hvor kopien skal indsættes. Vælg Rediger > Sæt ind.
Du dublerer et flydende eller integreret objekt på en side ved at holde Alternativtasten

m

nede, mens du trækker objektet.
Du kan også vælge objektet og vælge Rediger > Dubler. Kopien anbringes oven på
originalen, men en anelse forskudt. Træk kopien til den ønskede placering.
Du kan ikke dublere et integreret objekt. Du kan kun dublere et objekt, hvis det er
flydende på siden.
Du kopierer et billede mellem Pages-dokumenter ved at vælge billedet og trække dets

m

symbol fra feltet Info om arkiv i Info om metrik til en side i det andet Pages-arkiv.