Pages - Opprette lister

background image

Opprette lister

Når du bruker automatisk generering av lister, formaterer Pages automatisk listen for
deg basert på hva du skriver. Hvis du vil bruke denne funksjonen, velger du Pages >
Valg, klikker på Autokorrektur, og forsikrer deg om at «Gjenkjenn lister automatisk» er
markert.

Pages inneholder forhåndsformaterte punkttegn- og nummerstiler for oppretting av
enkle eller ordnede lister. Punkttegn- og nummerlister er enkle lister uten nestede
informasjonshierarkier som de som finnes i oversikter.

Slik oppretter du en liste:

1

Plasser innsettingspunktet der du vil at listen skal starte.

2

Opprett en liste.

Hvis du vil opprette en punktliste, trykker du på Tilvalg-8 for å skrive et punkttegn
(•) eller en bindestrek (-), deretter et mellomrom og tekst, og trykk deretter på
returtasten. Hvis du vil vite hvordan du formaterer en punktliste, leser du «Formatere
punkttegnlister» på side 104.
Hvis du vil opprette en liste med stjerner (*) eller bindestreker (-) som etiketter,
skriver du en stjerne eller en bindestrek, et mellomrom og tekst, og trykk deretter på
returtasten.

102

Kapittel 5

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 5

Arbeide med tekst

103

Hvis du vil opprette en liste med tall, bokstaver eller romertall som etiketter, skriver
du tallet, bokstaven eller romertallet, deretter et punktum, et mellomrom og
tekst. Deretter trykker du på returtasten. Hvis du vil vite hvordan du formaterer en
nummerert eller ordnet liste, leser du «Formatere nummererte lister» på side 105 og
«Formatere ordnede lister» på side 105.

3

Hvis du vil legge til et nytt emne med gjeldende innrykksnivå, trykker du på

returtasten.
Hvis du vil flytte inn et listeemne på neste lavere innrykksnivå, trykker du på
tabulatortasten. Hvis du vil flytte inn et listeemne på neste høyere nivå, trykker du
Skift-tabulator.
Hvis du vil endre listenivået for et listeemne og de tilhørende underemnene, markerer
du listeemnet og velger Format > Tekst, og velger deretter Reduser listeinnrykksnivå
eller Øk listeinnrykknivå fra Tekst-undermenyen.
Hvis du vil endre listenivået for et listeemne, trykker du på Tilvalg-tasten, markerer
listeemnet og velger Format > Tekst, og deretter Reduser listeinnrykksnivå, og ignorer
underordnede objekter eller Øk listeinnrykksnivå, og ignorer underordnede objekter
fra Tekst-undermenyen. Bare det markerte listenivået flyttes.

4

Hvis du vil avslutte listen, trykker du én gang på returtasten eller du trykker på

returtastenog deretter slettetasten.
Merk: Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert i
tabellinspektøren», trykker du Tilvalg-returtasten i stedet for returtasten.

Bruk disse teknikkene til å legge til og bruke innrykk på objekter i listen:

Hvis du vil opprette et avsnitt uten punkttegn innenfor et emne, trykker du på

Â

returtastenmens du holder Skift-tasten nede. Hvis du arbeider i en tabellcelle og
«Returtast flytter til neste celle» er markert i tabellinspektøren, trykker du Kontroll-
returtasten i stedet.
Hvis du vil opprette et emne på det neste lavere innrykksnivået, kan du også klikke

Â

og holde på et tall eller punkttegn, og deretter flytte til høyre, til venstre, ned og til
høyre eller ned og til venstre.
Hvis du arbeider i en tabellcelle og «Returtast flytter til neste celle» er markert
i tabellinspektøren, bruker du Innrykksnivå-kontrollene i Liste-panelet i
tekstinspektøren til å øke eller redusere innrykket til listeoppføringer.
Hvis du vil gå tilbake til vanlig tekst ved slutten av listen, trykker du på returtasten

Â

og velger Ingen punkttegn fra lokalmenyen Punkttegn og nummerering i
tekstinspektøren. Det er mulig at du må justere innrykksnivået.
Hvis du vil legge til et eksisterende avsnitt i en talliste eller en ordnet liste, klikker du

Â

på avsnittet, velger en nummereringstil og klikker «Fortsett fra forrige».
Hvis du vil starte en ny, nummerert sekvens i en nummerert eller ordnet liste, klikker

Â

du på «Start på» og angir tallet du vil starte sekvensen med.

background image

Hvis du vil vite mer om å endre stiler, kan du lese «Endre en listestil med flere nivåer for
ordnede lister» på side 135 og «Endre listestiler med punkttegn eller nummering» på
side 136.