Pages - Legg til rader i en tabell

background image

Legg til rader i en tabell

Du kan legge til rader inne i en tabell eller i utkanten av tabellen.

Hvis en tabell inneholder en bunnrad, legges rader som legges til nederst i tabellen,
over bunnraden.

Hvis alle de vanlige cellene i en kolonne ovenfor den nye raden inneholder den
samme formelen, gjentas formelen i den nye raden.

Slik legger du til rader:
Hvis du vil legge til en enkeltrad, markerer du en celle og velger deretter Format >

m

Tabell > Legg til rad over eller Legg til rad under.
Du kan også velge disse kommandoene fra Rediger rader og kolonner-lokalmenyen i
tabellinspektøren.

190

Kapittel 8

Bruke tabeller

background image

Kapittel 8

Bruke tabeller

191

Hvis du vil legge til flere rader, velger du antall rader du vil legge til (velg tre rader hvis

m

du vil legge til tre rader). Hvis du vil legge til rader etter en bestemt rad, forsikrer du
deg om at den nederste raden som er markert er den du vil legge til de nye radene
etter. Hvis du vil legge til rader før en bestemt rad, forsikrer du deg om at den øverste
raden som er markert er den du vil legge til de nye radene før. Deretter velger du en
av kommandoene beskrevet over.
Hvis du vil legge til en rad på slutten av tabellen, trykker du på returtasten når den

m

siste cellen er markert. Hvis du nettopp har lagt til eller endret en celleverdi og du
fortsatt redigerer cellen, trykker du to ganger på returtasten.
Hvis «Returtast flytter til neste celle» under Tabellvalg i tabellinspektøren ikke er
markert, trykker du på tabulatortasten fra den siste cellen på raden.
Hvis du vil legge til én eller flere rader på slutten av en tabell, bruker du radkontrollene

m

i Tabell-panelet i tabellinspektøren.
Du kan også legge til én eller flere kolonner til høyre i en tabell ved å bruke
formatlinjen.
Du kan dele celler i to like rader. «

m

Dele tabellceller» på side 204 forklarer hvordan.