Pages - Opprette en tilpasset dato/tid-format

background image

Opprette en tilpasset dato/tid-format

Slik definerer du egne visningsformater for dato- og tidverdier i tabellceller:

1

Marker én eller flere celler.

2

Velg Tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen i Format-panelet i tabellinspektøren.

3

Velg Dato og tid fra Type-lokalmenyen.

4

Definer dato/tid-formatet ved å flytte elementene (i blått) fra Dato- og tidelementer-

ruten til formatfeltet over ruten.

5

Når et element er i formatfeltet, klikker du på trekanten og velger et

formateringsobjekt fra lokalmenyen.

6

Hvis du vil vise en forhåndsdefinert tekst før eller etter et element, plasserer du

innsettingspunktet i formatfeltet og skriver inn teksten. Du kan klikke på et hvilket
som helst element og deretter bruke venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere
innsettingspunktet.

222

Kapittel 9

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 9

Jobbe med tabellceller

223

7

Hvis du vil sette inn et mellomrom mellom elementer, setter du inn et

innsettingspunkt og trykker på mellomromstasten en eller flere ganger.

8

Hvis du vil slette et element i feltet, markerer du det og trykker deretter på slettetasten.

Hvis du vil flytte et element i feltet klikker du på det og flytter det.

9

I Navn-feltet skriver du inn et navn for dato/tid-formatet.

Tilpassede formatnavn vises også i Celleformat-lokalmenyen i Format-panelet i
tabellinspektøren.

10

Klikk på OK for å arkivere dato/tid-formatet og bruke det på de markerte cellene.

Når du setter inn en dato- eller tidverdi i en formatert celle, brukes formatet hvis
verdien som settes inn inneholder en bindestrek (-) eller en skråstrek (/).

Et eksempel:

Når du skriver denne verdien i en celle med
ovenstående format

Vises verdien slik

4/16/99

16. april 1999 er den 106. dagen i året

2-23

23. februar 2008 er den 54. dagen i året

Des. 15 2010

Des. 15 2010