Pages - Opprette et tilpasset tallformat

background image

Opprette et tilpasset tallformat

Slik definerer du ditt eget visningsformat for tall i tabellceller:

1

Marker én eller flere celler.

2

Velg Tilpasset fra Celleformat-lokalmenyen i Format-panelet i tabellinspektøren.

Formatfelt

Flytt elementene
til formatfeltet.

3

Velg Tall og tekst fra Type-lokalmenyen.

4

Definer tallformatet ved å flytte elementene (i blått) fra Tall og tekst-ruten til

formatfeltet over ruten.
Når et element er i formatfeltet, klikker du på trekanten og velger et
formateringsalternativ fra lokalmenyen.

Klikk på en trekant for å velge
et formateringsalternativ.

Heltall: Legg til dette elementet når du vil formatere sifre til venstre for et
desimalpunkt. Hvis du vil vite mer, leser du «Definere heltallelementet i et tilpasset
nummerformat» på side 216.

214

Kapittel 9

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 9

Jobbe med tabellceller

215

Valuta: Legg til dette elementet for å vise et valutasymbol. Når du skal angi symbolet
du vil bruke, klikker du på valutaelementets trekantog velger et symbol.
Desimaler: Legg til dette elementet for å formatere hvordan desimalsifre vises. Hvis
du vil vite mer, leser du «Definere desimalerelementet i et tilpasset nummerformat» på
side 216.
Mellomrom: Bruk dette elementet til å styre mellomrommet som vises mellom
elementer. Klikk på mellomromtrekanten, og velg et alternativ. Normal legger til
et standardmellomrom, Bred setter inn et bredt mellomrom og Smal setter inn en
sjettedel av et bredt mellomrom. Du kan legge til mer enn ett mellomromselement
i formatfeltet med disse alternativene, men bare ett av mellomromselementene
kan være fleksibelt. Fleksible, venstrejusterte elementer som kommer foran, og
høyrejusterte elementer som kommer etter.
Skalering: Bruk dette elementet til å endre størrelsen på visningsverdien for et tall. Du
kan for eksempel vise verdier over 100 som antall hundrer (1000 vises som 10). Hvis du
vil vite mer, leser du «Definere skaleringen til et tilpasset nummerformat» på side 218.

5

Hvis du vil vise en forhåndsdefinert tekst før eller etter et element, plasserer du

innsettingspunktet i formatfeltet og skriver inn teksten. Du kan klikke på et hvilket
som helst element og deretter bruke venstrepil- og høyrepiltastene til å plassere
innsettingspunktet.

6

Hvis du vil slette et element i feltet, markerer du det og trykker deretter på slettetasten.

Hvis du vil flytte elementet i feltet klikker du på det og flytter det.

7

I Navn-feltet skriver du inn et navn for tallformatet.

Tilpassede formatnavn vises også i Celleformat-lokalmenyen i Format-panelet i
tabellinspektøren.

8

Klikk på OK for å arkivere tallformatet og bruke det på de markerte cellene.

Her er et eksempel på et tallformat:

Bindestreken er et mellomromelement som er stilt inn til å vise ett normalt

Â

mellomrom mellom valutasymbolet og tallet.
Dollartegnet er et valutaelement.

Â

#,### er et heltallelement som viser tall større enn 999 med et tusenskilletegn.

Â

.## er et desimalerelement.

Â

Når du skriver dette tallet i en celle med
ovenstående format

Vises tallet slik

10000000

Balanse: $ 10,000.000

0.95

Balanse: $ 0.95

.666

Balanse: $ 0.67