Pages - Korzystanie z hiperłączy i zakładek

background image

Korzystanie z hiperłączy i zakładek

Hiperłącza i zakładki używane są w dokumentach, które wyświetlane będą na
ekranie — zarówno jako pliki HTML, jak i dokumenty Pages. Można dodawać
hiperłącza, które będą prowadzić do innych stron w dokumencie, będą otwierać
witryny internetowe lub nowe wiadomości e-mail. Zakładki pozwalają na oznaczanie
fragmentów dokumentu, potrzebnych podczas pracy.

background image

Zagadnienie

Informacje

Użycie hiperłącza w celu otwarcia okna
przeglądarki

„Łączenie z witryną internetową“ na stronie 118

Użycie hiperłącza w celu otwarcia nowej
wiadomości e-mail z podanym tematem i
adresem odbiorcy

„Łączenie z zaadresowaną wiadomością
e-mail“ na stronie 119

Użycie hiperłącza zakładki w celu przejścia do
innej strony w tym samym dokumencie

„Łączenie z innymi stronami dokumentu“ na
stronie 120

Tworzenie hiperłącza do innego dokumentu
Pages

„Łączenie z innym dokumentem Pages“ na
stronie 121

Zmiana istniejącego hiperłącza

„Edycja tekstu hiperłącza“ na stronie 121