Pages - Datalänkning från Adressbok eller ett Numbers-dokument

background image

Datalänkning från Adressbok eller ett Numbers-dokument

I många av Pages-mallarna finns fördefinierade datalänkfält men du kan också skapa
egna datalänkfält. Läs ”Definiera egna datalänkfält” på sidan 259 för mer information.

När ett datalänkfält har definierats i ett Pages-dokument kan du infoga kontaktdata
i det. Originaldokumentet påverkas inte av länkningen. Du kan återanvända
dokumentet för ytterligare länkningar om du vill.

Så här infogar du avsändardata:
Öppna ett dokument som innehåller avsändarfält, t.ex. en brevmall. Pages infogar

m

automatiskt data från Mitt kort i Adressbok i fälten. Om kortet inte innehåller data för
något av avsändarfälten fortsätter fältetiketten att visas.
Om du vill använda andra data än de som finns på Mitt kort i avsändarfälten drar du

m

ett Adressbok-kort eller vCard-kort till ett avsändarfält i dokumentet. Informationen på
det nya kortet infogas i alla avsändarfält i dokumentet.
Data från Numbers-dokument kan inte användas som avsändarinformation.

m

Så här infogar du en datalänk för en kontakt från Adressbok eller vCard-kort:

1

Välj kontaktens Adressbok-kort eller vCard-kort och dra det till datalänkfältet.

Kontaktinformationen visas i alla datalänkfält i hela dokumentet. Om kortet inte
innehåller data för något av datalänkfälten fortsätter fältetiketten att visas.

2

Spara eller skriv ut dokumentet.

3

Om du vill återanvända dokumentet med en annan kontakts information väljer du ett

annat kort och drar det till ett datalänkfält. Den nya informationen ersätter den gamla
datalänkinformationen som infogades i steg 1.

Så här infogar du datalänkinformation för alla kontakter i en Adressbok-grupp:

1

Öppna ett dokument som innehåller datalänkfält.

background image

2

Välj Redigera > Adresslänkning och välj sedan en grupp eller Alla från popupmenyn.

Du kan också välja en grupp eller Alla i Adressbok och dra objektet till ett datalänkfält i
dokumentet.

3

Gör något av följande i den dialogruta som visas:

Om du vill skapa ett nytt dokument som innehåller ett avsnitt för varje kontakt i gruppen
väljer du Nytt dokument från popupmenyn.
Om du vill skriva ut en anpassad kopia av dokumentet för varje kontakt i gruppen väljer
du ”Skicka till skrivaren” från popupmenyn.
Om du inte vill att kontaktinformation som saknas byts ut (t.ex. en jobbadress mot en
hemadress) avmarkerar du kryssrutan.

Så här infogar du datalänkinformation från flera Adressbok-kort:

1

Öppna ett dokument som innehåller datalänkfält.

2

Markera de Adressbok-kort du vill använda och dra dem sedan till ett datalänkfält. Gör

något av följande i den dialogruta som visas:
Om du vill skapa ett nytt dokument som innehåller ett avsnitt för varje kontakt väljer du
Nytt dokument från popupmenyn.
Om du vill skriva ut en anpassad kopia av dokumentet för varje kontakt väljer du ”Skicka
till skrivaren” från popupmenyn.
Om du inte vill att kontaktinformation som saknas byts ut (t.ex. en jobbadress mot en
hemadress) avmarkerar du kryssrutan.

Så här infogar du datalänkinformation för en eller flera kontakter från ett Numbers-
dokument:

1

Välj Redigera > Adresslänkning och klicka sedan på Numbers-dokument.

2

Välj ett Numbers-dokument i det fönster som visas och klicka på Öppna.

3

Klicka på popupmenyn Målnamn i fönstret Datalänk för varje datalänkfält och välj ett

målnamn.

4

Skriv ut dokumentet.

5

Om du vill återanvända dokumentet med andra Numbers-data väljer du ett annat

Numbers-dokument och upprepar steg 1 till 4.

Obs! Om dokumentet har uppslag kan dubbelsidig utskrift av en adresslänkning
resultera i att ett dokument skrivs ut på baksidan av ett tidigare dokument.

Du kan också använda kontaktinformation som inte finns i Adressbok eller på ett
vCard-kort i avsändar- och datalänkfält. Läs ”Använda kontaktinformation som inte
finns i adressboken eller på ett vCard-kort” på sidan 259 för mer information.

258

Kapitel 11

Anpassa dokument med information från Adressbok och Numbers

background image

Kapitel 11

Anpassa dokument med information från Adressbok och Numbers

259