Pages - Lägga till en slutnot sist i ett avsnitt

background image

Lägga till en slutnot sist i ett avsnitt

I ett ordbehandlingsdokument kan du lägga till speciella markörer som länkar till noter
sist i respektive avsnitt. Sådana noter kallas avsnittsslutnoter.

Så här lägger du till en avsnittsslutnot:

1

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för dokumentgranskaren och

sedan på Dokument.

2

Välj Använd avsnittsslutnoter från popupmenyn Fotnoter och slutnoter.

3

Välj ett numreringsformat från popupmenyn Format.

4

Välj om numreringen av slutnoterna är löpande eller börjar om från början i varje

avsnitt från popupmenyn Numrering.

5

Placera insättningspunkten på den plats i huvudtexten (inte i en textruta, tabell eller

något annat objekt) där du vill att slutnotsmarkören ska visas.

6

Välj Infoga > Avsnittsslutnot.

En slutnotsmarkör visas och insättningspunkten flyttas till motsvarande slutnotsfält,
sist i det avsnitt som markören infogas i. En rad separerar slutnoterna från den andra
informationen i avsnittet.

7

Skriv slutnotsinformationen.

Utöver text kan du också använda inbäddade former, grafik och andra objekt. Läs ”Vad
är flytande och inbäddade objekt?” på sidan 142 om du vill veta mer.