Pages - Lägga till en slutnot sist i ett dokument

background image

Lägga till en slutnot sist i ett dokument

I ett ordbehandlingsdokument kan du lägga till speciella markörer som länkar till noter
sist i dokumentet. Sådana noter kallas dokumentslutnoter.

Så här lägger du till en dokumentslutnot:

1

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för dokumentgranskaren och

sedan på Dokument.

2

Välj Använd dokumentslutnoter från popupmenyn Fotnoter och slutnoter.

3

Välj ett numreringsformat från popupmenyn Format.

4

Välj om numreringen av slutnoterna är löpande eller börjar om från början på varje

sida eller i varje avsnitt från popupmenyn Numrering.

5

Placera insättningspunkten på den plats i huvudtexten (inte i en textruta, tabell eller

något annat objekt) där du vill att slutnotsmarkören ska visas.

6

Välj Infoga > Slutnot.

En slutnotsmarkör visas och insättningspunkten flyttas till motsvarande slutnotsfält,
sist i dokumentet efter en avsnittsbrytning. Om du inte vill att slutnoterna ska visas på
en ny sida raderar du avsnittsbrytningen.

7

Skriv slutnotsinformationen.

background image

Utöver text kan du också använda inbäddade former, grafik och andra objekt. Läs ”Vad
är flytande och inbäddade objekt?” på sidan 142 om du vill veta mer.