Pages - Definiera markörer för numrering av fotnoter och slutnoter

background image

Definiera markörer för numrering av fotnoter och slutnoter

I ett ordbehandlingsdokument kan du använda ett fördefinierat siffer- eller
symbolformat eller definiera egna markörer.

Så här definierar du markörer:
Om du vill använda ett fördefinierat siffer- eller symbolformat väljer du

m

en numreringsstil från popupmenyn Format på panelen Dokument i
dokumentgranskaren. Den numreringsstil du väljer används sedan i hela dokumentet.
Om du vill infoga en anpassad markör placerar du insättningspunkten på den plats i

m

dokumentet där du vill placera markören.

background image

Klicka på menyn Infoga och tryck sedan på alternativtangenten. Välj Anpassa slutnot,
Anpassa avsnittsslutnot eller Anpassa fotnot. Vad som visas i menyn beror på vad som
är angett i popupmenyn Fotnoter och slutnoter.
Skriv eller välj en anpassad markör i den dialogruta som visas och klicka sedan på OK.
Markören visas och insättningspunkten flyttas till lämplig plats i dokumentet för noten.