Pages - Använda kommentarer

background image

Använda kommentarer

Med kommentarer kan du kommentera ett dokument eller delar av det utan att ändra
själva dokumentet. Kommentarer är praktiska om du vill göra egna anteckningar, ställa
frågor till granskare, lämna redigeringsförslag, osv.

Visa vilken del av dokumentet en kommentar gäller för genom att placera en
insättningspunkt eller genom att markera ord eller objekt. Den del av ett dokument
som är kopplad till en kommentar kallas för kommentarankare.

Klicka på Kommentar om du
vill lägga till en kommentar i
ett dokument.

Kommentarer visas i panelen
Kommentarer och är fästa vid delar
av dokumentet.

Så här hanterar du kommentarer:
Du lägger till kommentarer i ett dokument genom att markera lite text eller ett objekt

m

och klicka på Kommentar i verktygsfältet eller välja Infoga > Kommentar.
Skriv din kommentar i kommentarrutan som visas. Storleken på kommentarrutan
ändras med längden på texten.
Du lägger till en kommentar för en tabellcell genom att markera cellen och

m

klicka på Kommentar i verktygsfältet eller välja Infoga > Kommentar. Skriv text i
kommentarrutan.
Om du vill ändra en kommentar klickar du i kommentarrutan och redigerar texten på

m

samma sätt som du redigerar text och objekt på andra platser i dokumentet.
Du kan ändra utseendet på texten i kommentarer genom att använda tecken- och
styckestilar.
Om du vill radera en kommentar klickar du på raderaknappen i kommentarrutans

m

högra hörn.

Klicka för att radera kommentaren.

Du visar kommentarer genom att klicka på knappen Vy i verktygsfältet och sedan välja

m

Visa kommentarer.
Om kommentarerna inte visas infogar du en så visas alla kommentarer.

78

Kapitel 4

Granska och omarbeta dokument

background image

Kapitel 4

Granska och omarbeta dokument

79

Du visar kommentarer när du spårar ändringar genom att välja Innehåll > "Visa

m

kommentar- och ändringspanel".
Du gömmer kommentarer genom att klicka på knappen Vy och sedan välja Göm

m

kommentarer.
Du skriver ut kommentarer genom att välja Arkiv > Skriv ut när kommentarerna visas.

m

De utskriva sidorna justeras så att utrymme ges åt kommentarerna.
Om kommentarerna är gömda skrivs de heller inte ut.

background image

80

Lägg till och ändra utseendet på text, som listor, i textrutor,

tabellceller och former.

Förstå text

Lägg till text genom att skriva i ett tomt ordbehandlingsdokument, byta ut
platshållartext, använda textrutor och listor, placera text i former, med mera.

Om du vill veta mer om att arbeta med platshållartext i mallar och datalänkfält läser

Â

du ”Använda platshållartext” på sidan 80 och ”Vad är datalänkfält?” på sidan 256.
Om du vill veta hur du lägger till olika textstilar eller skapar egna läser du ”

Â

Vad är

stilar?” på sidan 128.
Om du vill veta hur du lägger till nya mallsidor läser du ”

Â

Lägga till nya mallsidor” på

sidan 82.
Om du vill veta hur du raderar sidor från ett dokument läser du ”

Â

Radera sidor” på

sidan 82.
Om du vill veta hur du raderar, kopierar och klistrar in text läser du ”

Â

Radera, kopiera

och klistra in text” på sidan 84.
Om du vill veta hur du lägger till text i en textruta eller form läser du ”

Â

Lyfta fram text

med hjälp av textrutor, former och andra effekter” på sidan 107.
Om du vill veta hur du lägger till text som är formaterad som en lista läser du ”

Â

Skapa

listor” på sidan 103.
Om du vill veta hur du lägger till text i tabellceller läser du ”

Â

Arbeta med text i

tabellceller” på sidan 199.

Använda platshållartext

Mallar innehåller platshållartext som visar hur texten kommer att se ut och var den
placeras i det färdiga dokumentet. Platshållartexten består normalt av latinsk text (t.ex.
lorem ipsum) i huvudtexten i dokumentet och i textrutor, sidhuvuden och på andra
platser. Annan fördefinierad text, t.ex rubriken på ett nyhetsbrev, visas på det språk du
använder.

5