Pages - Formatera punktlistor

background image

Formatera punktlistor

Även om du kan skapa en enkel punktlista automatiskt får du tillgång till många fler
alternativ för formatering av punktlistor om du använder textgranskaren. Läs ”Skapa
listor” på sidan 103 om du vill veta hur du skapar listor automatiskt.

Du kan också lägga till en punktliststil genom att använda knappen Lista i formatfältet.
Placera insättningspunkten där du vill börja listan, klicka på knappen Lista i
formatfältet och välj sedan Punkt.

Så här formaterar du punkterna i en lista:

1

Placera insättningspunkten där du vill att listan ska börja.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på

Lista.

3

Välj en punktstil från popupmenyn Punkter och numrering.

Om du vill använda ett skrivet tecken som punkt väljer du Textpunkter och väljer
sedan ett tecken från listan eller skriver ett nytt tecken i fältet.
Om du vill använda någon av de bildpunkter som följer med Pages väljer du
Bildpunkter och väljer en bild från rullistan.
Om du vill använda en egen bild som punkt väljer du Anpassad bild och väljer en bild i
dialogrutan Öppna som visas.

4

Om du vill ändra storleken på en bildpunkt anger du antal procent av den

ursprungliga bildstorleken i fältet Storlek. Du kan också markera kryssrutan ”Skala med
text” och ange antal procent av textstorleken. Om du väljer det alternativet behålls
storleksförhållandet mellan bildpunkten och texten även om du senare ändrar textens
typsnittsstorlek.

5

Om du vill justera avståndet mellan punkterna och vänstermarginalen använder du

fältet Punktindragning. Om du vill justera avståndet mellan punkterna och texten
använder du fältet Textindragning.

background image

6

Om du vill placera punkterna högre eller lägre i förhållande till texten använder du

fältet Justering.

Om du vill veta mer om hur du formaterar olika liststilar läser du ”Formatera
numrerade listor” på sidan 106 och ”Formatera listor med flera nivåer” på sidan 106.

Om du vill veta hur du ändrar liststilar eller skapar en egen liststil läser du ”Ändra
stilen för en lista med flera nivåer” på sidan 135, ”Ändra liststilen för punktlistor och
numrerade listor” på sidan 137 och ”Skapa nya stilar” på sidan 131.