Pages - Sortera rader i en tabell

background image

Sortera rader i en tabell

Du kan sortera värden i några eller alla celler i en kolumn i stigande eller fallande
ordning. Rader som innehåller celler som sorteras ordnas om. Rubrikceller sorteras inte.

Sortering tar hänsyn till värden i gömda rader och kolumner.

Så här sorterar du celler:
Om du vill sortera hela tabellen genom att ändra ordningen på alla celler i en kolumn

m

markerar du en av kolumnens celler, öppnar tabellgranskaren och klickar på Tabell. Välj
sedan Sortera stigande eller Sortera fallande från popupmenyn Redigera rader och
kolumner.
Om du vill sortera en del av en tabell genom att ändra ordningen på några av cellerna

m

i en kolumn markerar du de cellerna innan du väljer Sortera stigande eller Sortera
fallande.

I följande tabell kan du se hur olika typer av data sorteras i stigande och fallande
ordning.

Typ av data

Stigande

Fallande

Text

aA-zZ

Zz-Aa

Datum

År (tidigaste först), sedan månad
(januari först), sedan dag (1-31)

År (senaste först), sedan månad
(december först) sedan dag
(31-1)

Siffror

-2, -1, 0, 1 och så vidare

1, 0, -1, -2 och så vidare

196

Kapitel 8

Använda tabeller

background image

Kapitel 8

Använda tabeller

197

Typ av data

Stigande

Fallande

Celler som innehåller bara
text blandat med celler som
innehåller bara siffror

-2, -1, 0, 1 och så vidare, sedan
aA-zZ

Zz-Aa, sedan 1, 0, -1, -2 och så
vidare

Celler som innehåller en
blandning av text och siffror

Värden som börjar med siffror
först (1z, 1Z, a1, A1)

Värden som börjar med text
först (A1, a1, 1A, 1z)

Tomma celler

Längst ner

Längst ner

Booleskt (SANT, FALSKT)

Under text och ovanför tomma
celler

Ovanför text

background image

198

I det här kapitlet kan du läsa om hur du arbetar med

tabellceller och deras innehåll.

Placera innehåll i tabellceller

Använd olika tekniker för att lägga till innehåll i tabellceller.

Om du vill läsa om

Gå till

Lägga till, ersätta, kopiera, klistra in och flytta
tabellcellsvärden

”Lägga till och redigera tabellcellvärden” på
sidan 198

Formatera och justera text i tabellceller och
använda funktioner för sök och ersätt och
stavningskontroll

”Arbeta med text i tabellceller” på sidan 199

Arbeta med numeriska tabellcellsvärden

”Arbeta med tal i tabellceller” på sidan 200

Använda automatisk fyllning till att automatiskt
upprepa ett cellvärde i intilliggande celler

”Fylla tabellceller automatiskt” på sidan 201

Lägga till och redigera tabellcellvärden

Du kan lägga till, ändra och radera innehållet i celler.

Så här lägger du till och redigerar värden:
Om cellen är tom markerar du den och skriver ett värde. I ”

m

Markera en tabellcell” på

sidan 188 kan du läsa om hur du markerar celler.
Om du vill ersätta innehåll som redan finns i cellen markerar du först cellen och sedan

m

innehållet du vill byta ut genom att dubbelklicka. Håll ner skifttangenten om du vill
markera och ersätta mer innehåll. Ersätt det markerade innehållet genom att skriva.
Om du vill byta ut allt i cellen markerar du cellen och börjar skriva.

m

Om "Returtangenten flyttar till nästa cell" inte är markerat i tabellgranskaren kan du
också markera cellen och sedan trycka på returtangenten eller entertangenten. Då
markeras allt i cellen och du kan sedan börja skriva.

9