Pages - Använda valutaformatet i tabellceller

background image

Använda valutaformatet i tabellceller

Använd valutaformatet till att formatera visningen av valutavärden.

Så här definierar du ett valutaformat för en eller flera celler:

1

Markera cellen eller cellerna.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för tabellgranskaren och klicka

sedan på Format.

3

Välj Valuta från popupmenyn Cellformat.

4

Du anger en valutasymbol genom att välja ett alternativ från popupmenyn Symbol.

5

Du anger hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler. Om ett värde

innehåller fler decimaler än du angett avrundas decimalvärdet, det beskärs inte. Om
t.ex. en cell formaterats för två decimaler visas värdet 3,456 som 3,46 och inte som
3,45.

6

Du anger hur negativa värden visas genom att välja ett alternativ från popupmenyn

bredvid fältet Decimaler.

7

Du anger om en tusentalsavgränsare ska användas eller inte genom att markera eller

avmarkera Avgränsare för tusental.

8

Du visar valutasymbolen vid cellkanten genom att välja Bokföringsstil.